Skip to main content

Právne služby

Občianske právo

 • kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, darovacie zmluvy
 • elektronické podanie návrhu na vklad od katastra nehnuteľností
 • zriadenie záložného práva, zriadenie vecného bremena
 • riešenie sporov zo spotrebiteľských zmlúv
 • uplatnenie nárokov týkajúcich náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
 • zastupovanie v dedičskom konaní, spisovanie závetov
 • a ďalšie.

Rodinné právo

 • návrhy na rozvod manželstva
 • rodičovské dohody
 • vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • úprava práv a povinností k mal. deťom, výživné k deťom
 • a ďalšie.

Obchodné právo

 • založenie spoločnosti, zmeny v obchodných spoločnostiach, zrušenie spoločnosti
 • zápisy a zmeny v obchodnom registri
 • kúpne zmluvy, zmluvy o dielo
 • a ďalšie.

Pracovné právo

 • pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru
 • a ďalšie

Trestné právo

 • zastupovanie ako súdom ustanovený obhajca
 • zastupovanie na základe dohody

Správne právo

 • zastupovanie v katastrálnom konaní
 • zastupovanie pred ďalšími správnymi orgánmi (daňový úrad, Sociálna poisťovňa, živnostenský odbor, a iné).
 • správne žaloby

Ďalej ponúkame vymáhanie pohľadávok, zastupovanie pred súdom, súdnymi exekútormi, pred správnymi orgánmi, podávanie návrhov na exekúciu do Českej republiky

Potrebujete poradiť? Kontaktujte nás.